Regulamin sprzedaży towarów przez Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. z dnia 12.03.2018 r.

1.         Postanowienia Ogólne:

1.1.      Niniejszy regulamin określający zasady i warunki zawierania umowy sprzedaży przez  Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ma charakter tzw.

wzorca umownego w rozumieniu art. 384 k.c i znajduje zastosowanie do umów sprzedaży towarów w kategoriach, o których mowa w pkt. 1.3 niniejszego regulaminu, w których

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.  występuje w roli sprzedawcy, o ile indywidualne ustalenia stron nie stanowią inaczej.

1.2.      Ilekroć niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, pod pojęciem:

a) Sprzedawcy należy rozumieć spółkę Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej,

b) Kupującego należy rozumieć podmiot prawa cywilnego niebędący konsumentem zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów, o których mowa w pkt.1.3;

c) Regulaminu należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

d) Złożenia Zamówienia należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego adresowane do Sprzedawcy także przekazane  w formie elektronicznej, które wyraża chęć zakupu towaru według kategorii opisanej w pkt. 1.3; w tym także zgłoszone ustnie i potwierdzone pisemnie /również w wersji elektronicznej/ Kupującemu przez Sprzedawcę;

e) Potwierdzenia Zamówienia należy rozumieć pismo Sprzedawcy do Kupującego, także przesłane elektronicznie, potwierdzające warunki umowy  sprzedaży towaru przesłane wraz z treścią Regulaminu umieszczonego na stronie https://www.elesa-ganter.pl/pl/footer/regulamin-sprzedazy

f) Magazynu należy rozumieć magazyn Sprzedawcy w Starej Iwicznej, ul Nowa 23 lub miejsce wskazane przez Sprzedawcę w pisemnym wezwaniu do odebrania zamówionego towaru w razie wystąpienia opóźnienia w  jego odbiorze po stronie Kupującego;

g) Stanu Opóźnienia w odbiorze zamówionego towaru należy przez to rozumieć nieodebranie przez Kupującego zamówionego towaru w terminie określonym w Potwierdzeniu Zamówienia, powstałe chociażby bez winy Kupującego

1.3.      Sprzedawca, przyjmuje zamówienia na towary należące do kategorii:

a) Zamówień na produkty standardowe składowane przez Sprzedawcę,

b) Zamówień Specjalnych na produkty wykonywane według specyfikacji Kupującego,

c) Zamówień Ramowych /na produkty standardowe i specjalne/,  których realizacja rozciągnięta jest w czasie,

d) Zamówień na produkty lub ilości, które nie podlegają składowaniu  w magazynie Sprzedawcy

2.       Złożenie zamówienia

2.1.      Poprzez Złożenie Zamówienia, Kupujący niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz potwierdza, że jest on dla Kupującego jasny, zrozumiały i w pełni akceptuje jego wszystkie postanowienia.

2.2.      Do zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym na warunkach określonych w złożonym Zamówieniu, Potwierdzeniu Zamówienia oraz Regulaminie,

dochodzi jeżeli Kupujący w ciągu 3 dni od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia nie zgłosił do niego zastrzeżeń.

2.3.      Zawarcie umowy sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Złożenie Zamówienia przez Kupującego oraz Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Kupującego na odbiór całości zamówionego towaru w terminie uzgodnionym między stronami i podanym na Potwierdzeniu Zamówienia. Zawarcie umowy uprawnia także Sprzedawcę do wystawienia faktury za zamówiony towar na Kupującego, nawet w sytuacji, gdy z przyczyn chociażby od Kupującego niezależnych, nie jest on wstanie zapewnić odebrania zamówionego towaru z magazynu Sprzedawcy.

2.4.     Składając zamówienie, na wypadek wystąpienia przeterminowanych należności płatniczych wynikających  z umowy kupna-sprzedaży, klient upoważnia dostawcędo  wysłania na ten sam adres mailowy, na który dostarczono potwierdzenie zamówienia, będący adresem mailowym zamawiającego, wezwania do zapłaty w formie elektronicznej, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu dochodzenia wierzytelności /Dz. U. z 2017 r. poz.933/. W przypadku braku zgody na takie doręczenie wezwania, klient powinien zwrotnie /najdalej w ciągu 3 dni roboczych/ podać inny właściwy adres lub sposób  doręczeń, inaczej wysłanie wezwania na adres mailowy zamawiającego uważa się za uzgodnione.

2.5.      Nasze ceny skalkulowane są na bazie ex works tj. bez kosztu transportu zgodnie z Incoterms 2010.  Dla usprawnienia i ujednolicenia procesu wysyłek koszt dostawy /standardowo firmy kurierskiej UPS/ dodawany jest automatycznie do faktury, chyba że strony wyjątkowo ustalą inne warunki.  

2.6.      Ustalenie terminu odbioru /dostępności/ towaru w potwierdzeniu Zamówienia następuje według najlepszej wiedzy Sprzedawcy,  po sprawdzeniu stanu magazynowego producenta.

2.7.      Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw w stosunku do terminów określonych w potwierdzeniu Zamówienia, jeżeli w okresie pomiędzy sprawdzeniem stanu magazynowego producenta a datą fizycznego zamówienia towaru u producenta, wystąpią trudności w realizacji Zamówienia z powodu braku towaru na składzie producenta /zasada pierwokupu/.

2.8.      W przypadkach wymienionych w ustępie poprzednim Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o fakcie zaistnienia takich okoliczności Kupującego i uzgodnienia z Nim nowego terminu dostawy towaru.

2.9.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towarów, spowodowane wystąpieniem nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczności, które mimo zachowania wymaganej w danych okolicznościach należytej staranności nie mogły zostać odpowiednio wcześnie usunięte (np. siła wyższa każdego nieprzewidywalne zakłócenia w komunikacji i spedycji, nieprzewidziane braki w dostawie energii, surowców, materiałów).

2.10.    Kupujący i Sprzedawca zawierają umowę odpłatnego przechowania towaru, pod warunkiem nieodebrania przez Kupującego całości zamówionego towaru w ciągu 14 dni od pisemnego poinformowania Kupującego o zaistniałym Stanie Opóźnienia w odbiorze zamówionego towaru i sprawdzenia jego zgodności ze złożonym zamówieniem. Cena umowna za przechowanie towaru wynosi 100 PLN netto za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy składowania, a składowanie odbywa się na ryzyko Kupującego. Zapis niniejszy dotyczy zamówień kategorii pkt.1.3, lit.b, c i d.

2.11.    Uprawnienie do naliczania ceny za odpłatne przechowanie towaru, o którym  mowa w  pkt.2.10 powyżej, nie wyłącza uprawnień Sprzedawcy do żądania kary zapłaty umownej, o której  mowa w pkt. 7 Regulaminu.                            

2.12.   W przypadku zamówień realizowanych za bazie przedpłaty Sprzedający rezerwuje sobie prawo do anulowania potwierdzenia zamówienia i zwolnienia towaru zarezerwowanego  na stanie, o ile w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia przez Kupującego kwota przedpłaty nie wpłynie na konto Sprzedającego.

3.       Zmiana złożonego zamówienia

3.1.    Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 2 tygodni od wysłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia, w przypadku, gdyby realizacja złożonego przez Kupującego zamówienia okazała się niemożliwa z powodu wystąpienia okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.2.      Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy po złożeniu zamówień z  kat.pkt. 1.3 lit.b,c i d. Kupujący nie jest  uprawniony w szczególności do jednostronnego zmniejszenia lub  zwiększenia ilości zamówionego towaru lub jego rodzaju, terminu lub nieodebrania towaru zakontraktowanego w ramach jednej z powyższych  kategorii.

4.       Dodatkowe warunki sprzedaży dla zamówień z kategorii    ,,Zamówienia Specjalne’’  kat. pkt. 1.3 lit.b i „Zamówienia Ramowe” kat. pkt. 1.3 lit.c.

4.1.      Bez uszczerbku dla postanowień zawartych powyżej, przy zamówieniu zaliczonym przez Sprzedawcę do kategorii Zamówienia Specjalnego o którym mowa w pkt. 1.3 lit. b) Regulaminu, zastosowanie mają także poniższe postanowienia.

4.2.      Ze względu na specyfikę towarów należących do kategorii Zamówień Specjalnych, Sprzedawca zastrzega sobie tolerancję ilościową w realizacji Zamówień Specjalnych w zakresie +/- 5 %  zamówionej ilości. W przypadku wystąpienia odchyleń ilościowych mieszczących się we wskazanych powyżej granicach, Kupujący wyraża zgodę na przyjęcie towaru w ilości dostarczonej przez Sprzedawcę.

4.3.      Zamówienie Specjalne dla swej realizacji wymagają akceptacji przez Kupującego rysunku technicznego.

4.4.      Zamówienie Specjalne oraz Ramowe dla swej realizacji wymagają uiszczenia przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy zaliczki w wysokości 20% wartości złożonego zamówienia, jaka będzie rozliczona przy ostatniej dostawie z tego zamówienia do Kupującego. Wyjątkowo, o ile Sprzedawca w świetle zaistniałych okoliczności faktycznych uzna to za uzasadnione, Sprzedawca może zrezygnować z pobrania zaliczki.

4.5.      Termin realizacji Zamówienia Specjalnego i Zamówienia Ramowego wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia, liczony jest od dnia następnego od daty dokonania akceptacji rysunku technicznego przez Sprzedawcę i/lub od daty wpływu zaliczki zgodnie z pkt. 4.4 powyżej, w zależności od tego, która  z tych czynności będzie późniejsza.

4.6.     Zamówienia Specjalne wykonywane są pod potrzeby klienta – nie istnieje więc możliwość ich redukcji lub anulacji. Anulacja zamówienia specjalnego lub ramowego jest możliwa tylko w przypadku, gdy termin realizacji okazałby się dłuższy o 60 dni w stosunku do zaoferowanego lub podanego w potwierdzeniu zamówienia.

4.7.      Sprzedający zastrzega sobie w przypadku zamówień, jakich odbiór jest rozciągnięty w czasie, możliwość korekty ceny w przypadku zmiany kursu wymiany Euro/PLN w granicach większych niż 3%. Zastosowany w ofercie/potwierdzeniu zamówienia przelicznik jest zamieszczony na tych dokumentach.

4.8.      W przypadku zwłoki w odbiorze zamówień z kategorii Specjalnych i Ramowych lub uchylania się Kupującego od zapłaty należności za dostarczony towar Sprzedawca ma prawo zatrzymać zaliczkę na pokrycie kosztów związanych z realizacją zamówienia lub na pokrycie poprzednich zobowiązań Kupującego.

5.       Jakość

5.1.      Towary Elesa+Ganter są produktami spełniającymi wszelkie standardy i wymogi norm określonych obowiązującym prawem i nie wymagają dodatkowych  atestów,

certyfikatów potwierdzających jakość produktów. Produkty Elesa+Ganter  wytwarzane są zgodnie z procedurami jakości narzuconymi przez normy ISO, potwierdzonymi certyfikatami systemu zarządzania jakością ISO 9001, jakie obaj producenci posiadają.

5.2.   Atestowaniu podlegają jedynie użyte w produktach Elesa+Ganter materiały odznaczające się specjalnymi właściwościami lub zastosowane przy produkcji określonych towarów szczególne rozwiązania, poddane atestowaniu ze względu na wyróżniające je specyficzne warunki pracy.Informacje o wystawionych w odniesieniu do poszczególnych materiałów i zastosowanych rozwiązań atestach są zamieszczone w Katalogu podstawowym 038 Elesa+Ganter oraz na stronie www.elesa-ganter.pl.

5.3.    Sprzedawca nie wystawia indywidualnych atestów na sprzedawane przez siebie produkty.W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wystawienie przez Sprzedawcę   Deklaracji Zgodności określonego produktu z Katalogiem Elesa+Ganter.  Pojedyncze produkty Katalogu, których zastosowanie może wymagać przeniesienia dużych obciążeń – mogą podlegać procedurze specjalnej certyfikacji producenta, która jednakże musi być wdrożona przed uruchomieniem konkretnej partii towaru, zamówiona osobno i dodatkowo płatna. Procedura ta – i ile w danym przypadku może być zastosowana - wymaga osobnych uzgodnień między Kupującym a Sprzedającym i w sposób oczywisty znacznie wydłuża termin dostawy towaru.

6.       Zwroty towarów

6.1.     Zwrot zakupionego przez Kupującego towaru /poza uzasadnionymi i zaakceptowanymi przez Sprzedawcę reklamacjami jakościowymi/ może nastąpić jedynie za zgodą Sprzedawcy  i o ile Sprzedawca taki zwrot w świetle zaistniałych okoliczności faktycznych uzna za uzasadniony sytuacją Kupującego lub przez wzgląd na utrwaloną współpracę stron. Sprzedający może przyjąć zwrotnie jedynie towar nieużywany, bez zniszczeń, możliwie  w oryginalnym opakowaniu.

6.2.      Uzgodniony zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 6.1 powyżej, odbywa się na koszt Kupującego, a Sprzedawca ma prawo w takim przypadku naliczyć 15% wartości zamówienia netto /po rabacie/na koszty manipulacyjne i składowania. W przypadku zwrotu towaru o wartości mniejszej niż 500 PLN netto liczonej  według cen bazowych – dla uproszczenia procedury Kupujący zapłaci zryczałtowaną opłatę manipulacyjną na  koszt przetworzenia i  składowania w wys. 20 PLN + VAT.

7.       Kara umowna

7.1.      W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionego towaru w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez Sprzedawcę na piśmie o zaistniałym stanie opóźnienia w  odbiorze towaru, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto zamówionego, a nieodebranego towaru za każdy dzień opóźnienia w jego odbiorze.

7.2.      Zapłata przez Kupującego kary umownej w wysokości wskazanej w ust 1. nie wyłącza  uprawnień Sprzedawcy do żądania odszkodowania przenoszącego /przewyższającego/wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

8.       Gwarancja jakości.

8.1.      Wszystkie towary dostępne w ofercie internetowej Sprzedawcy objęte są gwarancjami  producentów. Długość i rodzaj gwarancji podany jest  w Katalogu podstawowym 038 Elesa+Ganter oraz na stronie www.elesa-ganter.pl lub znajduje się w potwierdzeniu Zamówienia. Zasadniczo okres gwarancji wynosi 12 m-cy od daty nabycia towaru, ale w przypadku niektórych produktów długość okresu gwarancyjnego limitowana jest odpowiednio ilością wykonywanych cykli pracy danego urządzenia lub komponentu, o czym informuje opis produktu w Katalogu Elesa+Ganter lub stosowny zapis w potwierdzeniu Zamówienia.

8.2.      Okres gwarancji jest liczony od daty nabycia określonego produktu przez Kupującego, rozumianej jako data dostarczenia towaru do Kupującego.

8.3.      Ewentualne reklamacje jakościowe muszą być złożone przez Kupującego bezzwłocznie po ich zaistnieniu, a reklamacje ilościowe zwrotnie po otrzymaniu towaru, nie później niż w ciągu 7 dni od daty odebrania towaru. Uzgodnione ze Sprzedawcą zwroty towaru wynikające z reklamacji jakościowej odbywają   się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem firmy UPS. Koszty wysyłki innym kurierem nie będą pokryte przez Sprzedawcę.  

8.4.      Z gwarancji Sprzedawcy wyłączone są wszelkie niedostatki wynikające z normalnego zużycia produktu w toku jego eksploatacji, niewłaściwej konserwacji produktu, niestosowania się przez Kupującego do instrukcji obsługi zakupionego towaru, jak również z innych przyczyn leżących po stronie Kupującego, osób trzecich lub będących wynikiem działania siły wyższej.

8.5.    Niniejszym strony umowy sprzedaży postanawiają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego z tytułu rękojmi sprzedanego towaru.

9.       Postanowienia końcowe

9.1.      Sprzedawca nie odpowiada za zastosowanie oferowanych produktów przez Kupującego dobór i zastosowanie produktów odbywa się na ryzyko Kupującego.

9.2.     Katalog Elesa+Ganter choć wykonany z największą starannością należy traktować jako narzędzie poglądowe. W szczególności Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian  produktów  mających na celu ich udoskonalenie lub obniżenie kosztu produkcji, w tym w kolorystyce i w wykończeniu powierzchni oferowanych produktów, zawsze z zachowaniem ich należytej, wysokiej jakości i funkcjonalności. Najbardziej aktualne informacje o produktach znajdują się na stronie https://www.elesa-ganter.pl .

9.3.   W przypadku realizacji zamówień na podstawie opisów, rysunków i szczegółowych opracowań udostępnianych Sprzedawcy przez Kupującego, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność  za naruszenie jakichkolwiek praw z zakresu ochrony własności intelektualnej .

9.4.      Szczegółowe warunki gwarancji, jakości, praw wartości intelektualnej oraz cyklu i rozwoju produktów znajdują się w Katalogu podstawowym  Elesa+Ganter i są zamieszczone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Elesa SpA i Otto Ganter GmbH na stronie https://www.elesa-ganter.pl/pl/footer/ogolne-warunki-sprzedazy

9.5.      Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z realizacją zamówień jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w Regulaminie i Potwierdzeniu Zamówienia i wyklucza jakiekolwiek odszkodowania pieniężne z tytułu naprawy szkód dotyczących utraconych korzyści, strat produkcyjnych  czy utraty renomy rynkowej.

9.6.      Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy sprzedaży  w trybie natychmiastowym jeżeli Kupujący narusza warunki współpracy między stronami, prowadzi czynności związane z postępowaniem upadłościowo-naprawczym, nie reguluje zobowiązań płatniczych  lub zaprzestaje działalności.

9.7.   W przypadku zaległości płatniczych Kupującego Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień Kupującego do czasu uregulowania należności na dostarczony wcześniej towar.

9.8.      W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego

9.9.      Strony zgodnie postawiają, że sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na tle umowy, do której maja zastosowanie postanowienia Regulaminu,  będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. 

9.10.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty umieszczenia aktualnej wersji  Regulaminu na stronie

internetowej wskazanej w pkt.9.10 .Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9.11.    Zapoznanie się z treścią Regulaminu możliwe jest na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://www.elesa-ganter.pl